Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг ФОП Мельник О.Ю. У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї публічної оферти, чи Вам не зрозумілі певні положення, пропонуємо Вам зв'язатись з нами або написати на електронну пошту: moc.liamg%400891kynlemo
Фізична особа-підприємець Мельник Оксана Юріївна, іменована «Виконавець», керуючись ст.ст. 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію клієнтам, які бажають отримати інформаційно-консультаційні послуги, укласти цей Договір публічної оферти (надалі по тексту – Договір). Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії – натискання на кнопку «Замовити» на сайті https://omelnyk.com/ (надалі по тексту – Сайт) та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за послуги, що визначені на Сайті . У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.
Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами й підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах публічний договір оферти про надання послуг з Виконавцем.
Публічна офертаВиконавець пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Клієнт», або «Замовник») (разом у тексті – «Сторони», кожен окремо – «Сторона») укласти Договір на умовах, визначених у цій публічній оферті та відповідно обраному пакету послуг.

2. Терміни, що використовуються в публічній офертіКлієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити інформаційно-консультаційні послуги у Виконавця.
Інформаційно-консультаційні послуги (надалі – «Послуги») – це послуги щодо надання консалтингових послуг й тренінгів, що надаються в форматі усного консультування, консультаційні послуги в галузі коучингу, а також консультації з питань комерційної діяльності та керування й інші консультаційні послуги.
Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця https://omelnyk.com/), що адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти Договір на визначених умовах.
Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://omelnyk.com/ , яка є основним джерелом інформування Клієнтів.
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов публічної оферти та Договору. Акцепт може бути здійснений шляхом вчинення таких конклюдентних дій:-підтвердження електронними засобами зв'язку ( в тому числі через e-mail або заявку на сайті) строків та вартості послуг Виконавця;-оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передоплати за інформаційно-консультаційні послуги;-натискання на кнопку «Замовити» на сайті https://omelnyk.com/ та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за послуги, що визначені на Сайті

3. Предмет договору та порядок його укладенняЗа цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти зазначені послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Вартість послуг Виконавця встановлюється відповідно обраному пакету послуг на Сайті.Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Клієнт підтверджує, що він повністю приймає його умови.Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом здійснення конклюдентних дій: оплати грошових коштів на умовах, зазначених в § 4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. Ціна послугЦіна послуг визначається відповідно до обраного Клієнтом Пакету обслуговування і вказується Виконавцем на Сайті.
Клієнту пропонуються наступні Пакети послуг:«Індивідуальна консультація». Вартість послуг Виконавця відповідно до цього пакету встановлюється на Сайті у доларах США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, встановленим на день оплати Виконавцем, за умови визначення обсягу послуг - 1 (одна) година;«Персональна коучингова підтримка». Вартість послуг Виконавця відповідно до цього пакету встановлюється на Сайті у доларах США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, встановленим на день оплати Виконавцем,, за умови визначення обсягу послуг – 3 (три) місяці по 2 (дві) години на тиждень;«Персональний коучинговий супровід власника бізнесу». Вартість послуг Виконавця відповідно до цього пакету встановлюється на Сайті у доларах США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, встановленим на день оплати Виконавцем,, за умови визначення обсягу послуг – 3 (три) місяці по 2 (дві) коуч-сесії на тиждень, по 2 (дві) години на тиждень;«Персональний коучинг». Вартість послуг Виконавця відповідно до цього пакету встановлюється на Сайті у доларах США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, встановленим на день оплати Виконавцем, за умови визначення обсягу послуг – 3 (три) місяці по 1 (одній) годині на тиждень.
Розрахунки за послуги здійснюються на умовах повної передоплати.Оплата послуг, вартість яких визначена в іноземній валюті, відбувається у гривневому еквіваленті згідно з встановленим Національним банком України курсом валют станом на день оплати.Пакети послуг (опис, перелік послуг та їх ціна) можуть односторонньо змінюватися Виконавцем, а відповідні зміни вносяться на Сайт Виконавця.

5. Права та обов'язки сторін.Виконавець зобов'язується:Надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги в обсязі і порядку, погоджених Сторонами.надати Клієнту консультації з питань, які виникають у Клієнта, в процесі, отримання результатів наданих послуг.Після закінчення або у випадку дострокового розірвання даного Договору передати Клієнтові всі матеріали, документи, які були отримані від Клієнта або ж створені в процесі виконання даного Договору.
Виконавець має право:-одержати винагороду, відповідно до § 4 цього Договору;-отримувати від Клієнта уточнення до завдання чи додаткову інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.
Клієнт зобов'язується:-оплатити Виконавцеві надані послуги в порядку та в строки, визначені цим Договором;-своєчасно забезпечити Виконавця необхідними для виконання цього Договору документами та інформацією;-у випадку необхідності, уточнювати завдання для Виконавця.
Клієнт має право:-одержати у встановлені строки послуги, які відповідають умовам даного Договору;-реалізовувати на власний розсуд майнові права на результат наданих послуг.

6. Відповідальність Сторін та вирішення спорівУ випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, наданої Виконавцю.У випадку порушення Клієнтом обов'язку оплати, строків і розміру оплати, зазначених в § 4 цього договору, він сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0.1 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідної інформації, надання хибної інформації тощо).У разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходів щодо досудового врегулювання спорів.

7. Форс-мажорні обставиниСторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.Обставинами непереборної сили (надалі - форс-мажорні обставини) вважаються надзвичайна або невідворотна за даних умов подія, яка не мала місця на момент укладення Договору, виникла всупереч волі Сторін, та настанню яких жодна зі Сторін не могла завадити за допомогою дій та засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати з боку Сторони, яка піддалась дії цих обставин (далі за текстом – форс-мажорні обставини), а саме: стихійне лихо (блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні акти, блокада, страйк, революція, заколот, повстання, масові заворушення, неправомірні дії (бездіяльність) державних органів та/чи їх посадових осіб тощо, - за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань за цим Договором.Сторона, щодо якої діють форс-мажорні обставини, повинна повідомити письмово про це іншу Сторону протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин про факт існування форс-мажорних обставин.Факт настання та строк дії обставин непереборної сили повинен бути підтверджений довідкою/актом Торгово-Промислової палати або іншого уповноваженого на це державного органу.
8. КонфіденційністьСторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов'язані з наданням Послуг відповідно до цього договору, конфіденційною інформацією.Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим договором.
9. Персональні даніКлієнт, здійснюючи Акцепт цього договору, надає згоду на збирання, обробку та зберігання його персональних даних, які може вчиняти Виконавець в письмовій (паперовій) або електронній формах, включаючи, але не обмежуючись наступним даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер засобів зв'язку, електронних ідентифікаційних даних, даних щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані Клієнтом з метою забезпечення реалізації цивільно- та /або господарсько-правових відносин.
Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Клієнта третіми особами, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу клієнта поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів / обладнання Виконавця.

10. Строк дії договору. Умови припинення договоруЦей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 3 (трьох) календарних місяців.Зобов'язання за цим договором вважаються виконаними з боку Клієнта з моменту повної оплати послуг Виконавця.Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
Виконавець має право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадку невиконання Клієнтом покладених на нього обов'язків, що передбачені § 5 цього договору, а також у випадку, якщо Клієнт не виконує завдання передбачені Пакетом послуг і продовження надання послуг неможливе.

11. Інші умовиПриєднуючись до цього Договору, Клієнт надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних.Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Клієнта. У випадку незгоди зі зміненими умовами, Клієнт має право розірвати Договір в односторонньому порядку.Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

Made with